Kloori käyttöturvallisuustiedote

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN. Aineen ominaisuudet, merkinnät ja käyttö. R-kloori eli raekloori sopii nopeasti liukenevana hyvin uima-altaan. Merkittäviä lisätietoja ei ole. Kloori -2-metyylipropaani synteesilaatu.

KHK- KLOORI (Kalsiumhypokloriitti).

Kloori käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote tai etiketti lääkärille mikäli mahdollista. Sisältää: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. DNEL tietoja ei ole käytettävissä. PNEC tietoja ei ole käytettävissä. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua ( klooria ). Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Tutustu KiiltoCleanin laajaan tuotevalikoimaan keittiöhygienian, ammattisiivouksen, henkilö- ja sairaalahygienian, elintarvikehygienian, alkutuotannon.

Kloori käyttöturvallisuustiedote

Tervetuloa Diverseyn käyttöturvallisuustiedotepankkiin. Täältä löytyvät kaikkien nykyisten tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteet. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Voimakas puhdistusaine pinnoille, jotka kestävät erittäin vah- vasti emäksistä valkaisevaa pesua. Tuotteen sisältämä nat- riumhypokloriitti desinfioi. Koska tert-butanolin rakenteessa on steerisesti estynyt tert-butyyliryhmä hydrolyysi noudattaa SN1-reaktion mekanismia, jossa kloori lähtee yhdisteestä. Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai -etiketti.

R- kloorin aktiiviklooripitoisuus on n. Makroflex Power PU foam standard. Tuote sisältää: 5- kloori -2-metyyli-2H- isotiatsoli-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-onin (3:1) seos. Natriumhypokloriitin liuos: 100 % aktiivista klooria. Koostumus: tensidejä, natriumtripolyfosfaattia, natriummetasilikaattia ja kloori -isosyaaniuraattia. Voi muodostaa myrkyllisiä kaasuja kosketuksessa kloorin tai klooripitoisten. N- kloori -4-metyylibentseenesulfonamidin natriumsuola. Desinfektioaineet laimennetaan ja käytetään käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

Vapautuva eli aktiivinen kloori on tehokas ja nopeavaikutteinen. Käytetyt desinfiointiaineet ovat niin kutsuttuja oksidantteja, joihin kuuluu sekä klooriin perustuvia tuotteita että aktiivihappea sisältäviä kloorittomia tuotteita.

Kloori käyttöturvallisuustiedote

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. Näytä käyttöturvallisuustiedote tai etiketti lääkärin hoitoon hakeutuessasi. Lannoitteiden käyttöturvallisuustiedotteet laaditaan tuotekohtaisesti kunkin maan säännösten mukaisesti.

Vaikuttava aine kestää auringonvalon ja kohonneen lämpötilan hajottavaa vaikutusta. Metyyli- kloori -isotiatsolinoni. Pahin herkistäjä, 5- kloori -2-metyylik2H- isotiatsoli-3-oni (CMIT) on.